Procedura de desfășurare a examenului de autorizare electricieni ANRE
Procedura de desfășurare a examenului de autorizare electricieni ANRE
 1. În data și la ora programată, candidații sunt acceptați în sălile de examen, în baza actului de
  identitate, conform listelor întocmite de serviciul de specialitate din cadrul Autorității competente.
 2. Fiecare candidat primește, în funcție de gradul/ tipul de autorizare, după caz, următoarele
  documente: chestionar, aplicație numerică, formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular, precum și o ciornă, după caz. Formularul și aplicația numerică conțin o zonă în care fiecare candidat își înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează și se ștampilează de către membrii comisiei. Conținutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.
 3. După rezolvarea subiectelor, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite;
  candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.
 4. Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită funcție de gradul/ tipul de autorizare
  pentru care se organizează examenul:
  -la gradele I și II, examenul durează o oră,
  -la gradul III, examenul durează două ore,
  -la gradul IV, examenul durează trei ore.
 5. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea
  soluționării subiectelor de examen, precum și comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfășurării examenului, se sancționează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular și, după caz, aplicația numerică) referitoare la acest candidat a mențiunii “Eliminat din Examen”. Eliminarea din examen se face numai în prezența și cu acordul președintelui sau vicepreședintelui Comisiei de examinare.
 6. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roșie în
  rubrica “Rezultatul verificării” a fiecărui Formular, punctajul acordat la fiecare subiect. La notarea
  chestionarului și aplicației numerice se aplică următoarele reguli:
  a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/ varianta corecte/
  corectă de răspuns;
  b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menționat la pct. 3.1.1
  subpct. 13 lit. b) și întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar
  una dintre acestea;
  c) se acordă 0 puncte, în cazurile contrare celor menționate la lit. a) și lit. b);
  d) notarea aplicației numerice se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte stabilit după
  următoarele criterii:
  i) precizarea formulelor de calcul,
  ii) înlocuirea datelor în formulele de calcul,
  iii) efectuarea calculelor,
  iv) precizarea unităților de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul,
  v) stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.
 7. După verificarea tuturor lucrărilor, în prezența membrilor Comisiei de examinare, se
  procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular și aplicația numerică pe care sunt
  înscrise datele personale ale fiecărui candidat) și întocmirea listelor cu rezultatele examenului.
 8. Se consideră că au promovat examenul candidații la gradul I care au obținut minimum 24
  puncte la chestionar și candidații la gradele II, III și IV care au obținut minimum 24 puncte la chestionar și minimum 3 puncte la aplicația numerică.
 9. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul “Admis”, dacă s-au obținut
  punctajele minime precizate la sub pct. 8 sau “Respins”, dacă cel puțin unul dintre punctajele obținute este sub valoarea precizată la sub pct. 8
 10. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către
  membrii Comisiei de examinare și la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în
  centrul de examinare; procesul-verbal, precum și documentele de examen ale candidaților se arhivează la sediul Autorității competente.
 11. Listele cu rezultatele examenului se publică și pe pagina de Internet a Autorității
  competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfășurare a examenelor.
 12. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea și rezultatele examenului se înregistrează
  la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de Internet a Autorității competente.
 13. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de
  soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a președintelui Autorității competente, având în
  componență alți membrii decât cei nominalizați în Comisie de examinare.
 14. Analizarea contestațiilor se face în cel mult 20 zile de la expirarea termenului de
  înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toți membrii comisiei de soluționare a contestațiilor și se arhivează; rezultatele analizei contestațiilor se publică pe site-ul Autorității competente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *