Gradul III si IV – Mediu invatare Legislatie

/25
2 votes, 5 avg
2979

Legislatie - Chestionar autorizare electricieni ANRE GRAD III si IV - Mediu Invatare

Testul cuprinde 25 de intrebari aleatorii, trebuie sa raspunzi corect la 18 dintre ele pentru a promova testul.

Intrebari totale din acest chestionar: 150.

1 / 25

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

2 / 25

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat de către:

3 / 25

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de adeverință următoarele competenţe:

4 / 25

Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

5 / 25

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:

6 / 25

Sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice este:

7 / 25

Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este obligaţia:

8 / 25

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de racordare este valabilă:

9 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

10 / 25

În cazul utilizatorilor clienţi finali casnici şi al prosumatorilor, precum şi în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice ale căror locuri de consum sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat,

11 / 25

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

12 / 25

Clienţii casnici de energie electrică:

13 / 25

Este interzis electricianului autorizat:

14 / 25

Operatorul de transport si de sistem este:

15 / 25

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor energetice:

16 / 25

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

17 / 25

Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică

18 / 25

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

19 / 25

Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

20 / 25

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

21 / 25

Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii,

22 / 25

Tarifele de racordare la reţea sunt:

23 / 25

Planul anexat cererii de racordare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică trebuie să fie

24 / 25

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

25 / 25

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician:

Your score is

The average score is 71%

0%

26 thoughts on “Gradul III si IV – Mediu invatare Legislatie

 1. Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de către furnizor, în următoarele situaţii:
  a)sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
  b)neplata de către clientul final a facturilor emise conform contractului, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract, urmată de întreruperea alimentării cu energie la locul/locurile de consum în condiţiile art. 35 alin. (2) şi (3);
  c)încetarea dreptului de folosinţă al clientului final asupra locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
  d)alte situaţii prevăzute de actele normative în vigoare.

 2. La intrebarea:

  Este interzis electricianului autorizat:

  – este indicat ca si raspuns corect:

  B) Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

  Cred ca de fapt raspunsul este:

  A) Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A

 3. La intrebarea:

  Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul de energie electrică pentru o perioadă anterioară:

  – este indicat ca si raspuns corect:

  B) numai în cazul clienților noncasnici mari

  Cred ca raspunsul corect este:

  C) numai atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică

 4. La intrebarea:

  Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

  – este indicat ca si raspuns corect:

  C) operatorului de transport şi de sistem

  Cf. Ord. 59/2013 Art. 8. (1) Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate mai mari
  de 50 MW şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite mai mari
  de 50 MW se adresează de către solicitanŃi operatorului de transport şi de sistem.

  Cf. Ord. 59/2013 Art. 8. (2) Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, în funcŃie de amplasarea acestora faŃă de reŃelele de distributie existente, se adresează de către solicitanti, după caz:
  a) operatorului de distributie concesionar din zona respectivă;
  b) altui operator de distributie care detine în apropierea locului de producere sau de consum o retea electrică de distributie.

  Deci corect ar fi raspunsul:

  A) unui operator de distribuţie care deţine în apropierea locului de producere sau de consum o reţea electrică de distribuţie

 5. La intrebarea:

  ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice dacă:

  – este indicat ca si raspuns corect:

  C) ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise

  In Ord. 134/15.12.2021 – Capitolul IX – Suspendarea sau retragerea atestatului
  Articolul 30
  (1) La notificarea transmisă de un titular de atestat, la sesizarea transmisă de o terță persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide, prin compartimentul de specialitate, suspendarea unui atestat în următoarele situații:
  a) în cazul în care se constată că titularul de atestat încalcă o obligație prevăzută în Condițiile-cadru de valabilitate asociate atestatelor, aplicabile tipului de atestat deținut;
  b) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), în decizia prin care se dispune suspendarea atestatului, ANRE poate stabili măsuri de conformare în sarcina titularului de atestat, pe durata suspendării, cu termene de ducere la îndeplinire.
  (3) Prin decizia prin care se dispune suspendarea unui atestat se stabilesc condițiile în care încetează suspendarea și/sau termenele la care încetează suspendarea.
  (4) În cazul în care operatorul economic este cercetat în urma producerii unor accidente soldate cu victime umane și/sau pagube materiale, ANRE poate decide, la solicitarea instituțiilor competente ale statului român sau din oficiu, în baza propunerii făcute de direcția generală control, suspendarea atestatelor până la finalizarea cercetărilor și stabilirea responsabilităților.
  (5) Pe durata suspendării unui atestat se suspendă drepturile titularului de atestat prevăzute în condițiile-cadru de valabilitate asociate atestatelor, aplicabile tipului respectiv de atestat.
  Articolul 31
  (1) La notificarea transmisă de un titular de atestat, la sesizarea transmisă de o terță persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide, prin compartimentul de specialitate, retragerea unui atestat în următoarele situații:
  a) în cazul falimentului titularului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă; această situație se aduce la cunoștința ANRE de către titularul de atestat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției, împreună cu cererea de retragere a atestatului și documente care confirmă falimentul;
  b) în cazul în care titularul unui atestat care a fost suspendat nu a îndeplinit întocmai și/sau la termen, pe durata suspendării, o măsură de conformare dispusă de ANRE;
  c) în cazul în care titularul unui atestat care a fost suspendat desfășoară, pe durata suspendării, activități sau lucrări care intră în domeniul de competențe aferente atestatului suspendat;
  d) în cazul în care titularul unui atestat solicită un nou atestat, care include competențele atestatului pe care îl deține; în această situație, odată cu acordarea noului atestat, ANRE retrage atestatul inițial, ale cărui competențe vor fi exercitate potrivit noului atestat acordat;
  e) după două suspendări ale atestatului, în condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) ce au loc în decurs de 5 ani de la data emiterii atestatului sau, după caz, a ultimei vize;
  f) în cazul nerespectării de către titularul atestatului a oricăreia dintre obligațiile prevăzute în anexa nr. 1 pct. 6 lit. b) și c) sau anexa nr. 2 pct. 6 lit. b) și c), caz în care se aplică direct măsura retragerii atestatului fără suspendare prealabilă;
  g) în cazul în care, în situația prevăzută la art. 30 alin. (4), se constată prin hotărâre judecătorească definitivă vinovăția titularului de atestat în ceea ce privește producerea unor accidente soldate cu victime umane și/sau pagube materiale;
  h) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat.
  (2) În situația încetării activității și radierii unui operator economic, titular al unui tip de atestat, decizia de acordare a atestatului își încetează de drept efectele de la data radierii.
  Articolul 32
  Măsura suspendării/retragerii unui atestat se ia cu luarea în considerare a unor circumstanțe precum contractele pe care titularul de atestat le are în derulare și/sau efectele pe care suspendarea/retragerea atestatului le-ar putea avea asupra unui utilizator/operator de rețea sau asupra alimentării cu energie electrică a clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, care este parte în aceste contracte.
  Articolul 33
  (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință/intervenirii situațiilor prevăzute la art. 30 sau 31, ANRE decide, prin compartimentul de specialitate, asupra suspendării/retragerii atestatului.
  (2) Decizia de suspendare/retragere a atestatului se comunică solicitantului prin e-mail.
  (3) Titularul de atestat are obligația să transmită ANRE, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei, originalul atestatului retras.
  Articolul 34
  Prevederile art. 30-33 se aplică și operatorilor economici, persoane juridice străine, prevăzute la art. 4 alin. (1), cu privire la suspendarea sau retragerea confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalații electrice în România, prin decizie emisă de ANRE.

  Prin urmare cred ca raspunsul corect este:

  B) Operatorul economic a realizat cu întârziere o măsură de conformare dispusă de ANRE cu privire la îndeplinirea unei obligaţii care îi revine în calitate de titular de atestat;

 6. La intrebarea:

  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

  – este indicat ca si raspuns corect:

  B) Furnizarea energiei electrice

  In STANDARD DE PERFORMANȚĂ din 15 iunie 2021 la Articolul 4 se stipuleaza:

  Prin standard se stabilesc indicatorii de performanță privind serviciul de distribuție a energiei electrice cu privire la:
  a) continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor;
  b) calitatea tehnică a energiei electrice distribuite;
  c) calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice.

  Prin urmare, raspunsul corect la aceasta intrebare ar trebui sa fie:

  A) calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice

 7. La intrebarea:

  ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru:

  – este indicat ca si raspuns corect:

  B) Desfăşurarea activităţii în baza unei adeverințe (legitimații) de electrician autorizat emisă în urmă cu 4 ani

  Valabilitatea autorizarii ANRE a electricienilor autorizati are o valabilitate de 5 ani, prin urmare cred ca raspuncul corect este:

  C) Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă

 8. La intrebarea:

  Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:

  – este indicat ca raspuns corect:

  C) Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

  In STANDARD DE PERFORMANȚĂ din 15 iunie 2021 la Articolul 4 se stipuleaza:

  Prin standard se stabilesc indicatorii de performanță privind serviciul de distribuție a energiei electrice cu privire la:
  a) continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor;
  b) calitatea tehnică a energiei electrice distribuite;
  c) calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice.

  Prin urmare, raspunsul corect la aceasta intrebare ar trebui sa fie:

  A) continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor

 9. La intrebarea:

  Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice:

  – este indicat ca si raspuns corect:

  A) li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și sistem

  OTS – Operatorul de Transport si Sistem nu cred ca poate da avize pentru retelele de distributie, aflate in gestiunea distribuitorului, prin urmare, cred ca raspunsul corect este:

  C) li se interzice să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de distribuţie

 10. La intrebarea:

  Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse:

  – este indicat ca raspuns corect:

  A) consumatorii nedispecerizabili, care pot fi deconectaţi la dispoziţia CN TRANSELECTRICA SA

  Cred ca Regulamentul prevede deconectarea consumatorilor DISPECERIZABILI care pot fi deconectati la dispozitia TRANSELECTRICA SA. In cazul de fata cred ca raspunsul corect la intrecarea in cauza este:

  C) rezervele de putere

 11. La intrebarea:

  Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

  – este indicat ca raspuns corect:

  B) locurile de consum având puterea maximă simultană absorbită mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor

  In Regulament, la Art. 15. – se tipuleaza:

  Soluţia de racordare se stabileşte prin studiu de soluţie pentru:

  a) locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;
  b) utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează;
  c) locurile de consum care se racordează la reţele electrice de distribuţie de medie sau joasă tensiune, în situaţiile în care sunt îndeplinite simultan condiţiile:
  – acestea nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 12;
  – sunt posibile cel puţin două variante de soluţie de racordare, corespunzătoare tehnic şi comparabile economic;
  d) locurile de producere sau locurile de consum şi de producere care se racordează la reţele electrice de distribuţie de joasă tensiune şi cele care se racordează la reţele electrice de medie tensiune, având puterea maximă simultană evacuată mai mică sau egală cu 1 MW, în situaţia în care sunt îndeplinite simultan condiţiile:
  – acestea nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 12;

  – sunt posibile cel puţin două variante de soluţie de racordare, corespunzătoare tehnic şi comparabile economic;
  e) locurile de producere sau locurile de consum şi de producere care se racordează la reţele electrice de distribuţie de medie tensiune, având puterea maximă simultană evacuată mai mare de 1 MW;
  f) utilizatorii care solicită modificarea/îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişă de soluţie;
  g) locurile de consum şi/sau de producere care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate.

  Prin urmare raspunsul corect este:

  A) locurile de consum şi/sau de producere care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

 12. La intrebarea:

  Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută:

  – este indicat ca raspuns corect:

  C) de către orice constructor

  In Regulament la Art.38 alin. (4) se stipuleaza:
  Lucrările din categoria prevăzută la art. 36 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, inclusiv în cazurile prevăzute la alin. (2), se execută de către un operator economic atestat numai după încheierea cu operatorul de reţea a contractului de execuţie.

  Prin urmare, cred ca raspunsul corect este:

  A) numai după încheierea contractului de execuţie de către un operator economic atestat cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz

 13. La intrebarea:

  Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:

  – este indicat ca raspuns corect:

  A) să aibă încheiate contracte de distribuție cu operatorul de distribuție

  In Standardul de Performanta, la Articolul 3 se stipuleaza:

  (1) Standardul se aplică în relațiile dintre operatorii de distribuție și utilizatorii racordați la rețeaua electrică de distribuție care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au instalațiile la tensiunea nominală alternativă în gama 230 V-110 kV și la frecvența nominală de 50 Hz;
  b) prin regimul lor de funcționare nu introduc perturbații inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcționarea rețelei electrice de distribuție sau alimentarea altor utilizatori ai rețelei electrice de distribuție din zonă;
  c) respectă condițiile prevăzute în contractul de distribuție/furnizare

  Prin urmare, raspunsul corect la intrebare este:

  C) prin regimul lor de funcţionare să nu introducă perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcţionarea RED sau alimentarea altor utilizatori RED din zonă

 14. La intrebarea:

  CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET):

  – este indicat ca raspuns corect:

  B) măsurarea energiei electrice pe piaţa cu amănuntul, în calitate de operator de măsurare

  CN Transelectrica SA realizeaza masurarea pe piata en-gros de energie, drept urmare, cred ca raspunsul corect la aceasta intrebare este:

  C) serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul de sistem, în calitate de operator de transport şi de sistem (TSO)

 15. La intrebarea:

  Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea

  – este indicat ca si raspuns corect:

  C) se emite contra cost, la cerea utilizatorului

  Certificatul de racordare se emite gratuit in vederea punerii sub tensiune a instalatiilor electrice de la locul de consum si/ sau de producere si a utilizarii retelei, care certifica indeplinirea conditiilor prevazute in avizul tehnic de racordare valabil

  Prin urmare, cred ca raspunsul corect la aceasta intrebare este:

  A) stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.

 16. La intrebarea:

  Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura:

  – este indicat ca raspuns corect:

  A) administrarea pieţei de energie electrică, prin OPCOM

  In RET, se regaseste definitia serviciului de sistem asigurat de catre CN Transelectrica SA dupa cum urmeaza:

  Serviciul asigurat pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN,
  precum şi a calităţii energiei electrice conform normelor în vigoare.

  Prin urmare cred ca raspunsul corect la aceasta intrebare este:

  B) funcţionarea în siguranţă a SEN

 17. La intrebarea:

  ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:

  – este indicat ca raspuns corect:

  B) executarea unor lucrări de proastă calitate

  Cred ca raspunsul corect este de fapt:

  C) încălcarea de către participanţii la piaţa de energie electrică a reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de ANRE

 18. La intrebarea:

  Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de “client final” şi “consumator” sunt:

  – este indicat ca raspuns corect:

  B) diferite

  In Legea 123/2012, Art. 3: Înţelesul unor termeni şi expresii:

  13.client final – orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru
  consum propriu; în cuprinsul legii noţiunile de “client final” şi “consumator” sunt
  echivalente;

  Prin urmare, raspunsul corect este:

  C) echivalente;

 19. La intrebarea:

  Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

  – este indicat ca raspuns corect:

  C) utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

  Conform Regulamentului, solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru:

  1) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indiferent de puterea solicitata;
  2) utilizatorii de tip consumatori care solicita o putere mai mica de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punctul de vedere al activitatii lor;
  3) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune, indiferent de puterea solicitata, daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta;
  4) utilizatori existenti care solicita un spor de putere ce poate fi acordat prin instalatiile de racordare existente, indiferent de tensiunea retelei la care sunt racordati.

  Prin urmare, raspunsul corect este:

  B) locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată

 20. La intrebarea:

  Categoria clienţilor noncasnici include şi

  – este indicat ca si raspuns corect:

  B) căminele studenţeşti cu o putere aprobată mai mare de 50 kW

  In Ordinul ANRE nr.5/2023 se specifica:

  b)clienţi noncasnici – persoane fizice sau juridice care cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul
  consum casnic; această categorie include şi producătorii de energie electrică, clienţii industriali,
  întreprinderile mici şi mijlocii, operatorii economici şi clienţii angro.

  Prin urmare raspunsul specificat expres in lege este:

  C) producătorii de energie electrică

  Insa este destul de confuz, intrucat varianta A) poate reprezenta un operator economic:

  A) căminele pentru persoane vârstnice dacă nu sunt în administrarea statului

  Poate cineva este in cunostinta de cauza si ne poate oferi lamuriri asupra acestei intrebari…

 21. Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea
  A) conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/ sau de producere
  B) se emite contra cost, la cerea utilizatorului
  C) stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.
  Raspuns corect C

 22. Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:
  A) autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;
  B) autorizația de construire
  C) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie.
  Raspuns corect C
  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public din 23.01.2008 art 12 pct g

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *