Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate
Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate

Art. 7. (1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea
competentă, în conformitate cu prevederile art. 12.
(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este dovedită prin
adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 17.
(3) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice
este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 18.
Art. 8. (1) Electricienii autorizați pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalații electrice, pot
avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV.
(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:
a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;
b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.
(3) În funcție de gradul și tipul/ tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deține simultan și
calitățile menționate la art. 7 alin. (1), (2) și (3) în condițiile menționate în prezentul regulament.
Art. 9. Autorizările prevăzute la art. 8, confirmă, în funcție de tip și grad, următoarele competențe:
a) gradul I, pentru executarea de instalații electrice interioare cu o putere instalată de maxim 10
kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
b) gradul IIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
c) gradul IIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
e) gradul IIIB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
f) gradul IVA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la orice tensiune nominală standardizată.
g) gradul IVB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și
la orice tensiune nominală standardizată.
Art. 10. (1) Adeverința de verificator a proiectelor de instalații electrice tehnologice sau a părții
electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menționate la art. 17,
conferă titularului acesteia următoarele competențe:
7
a) verifică documentația tehnică de proiectare a instalațiilor electrice tehnologice, necesară
obținerii autorizației de construire;
b) verifică documentațiile tehnice și detaliile de realizare a montajului instalațiilor electrice
tehnologice, sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice,
necesare respectării cerințelor impuse de normativele tehnice și prescripțiile energetice în
vigoare;
c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experți tehnici de calitate, în
vederea confirmării că proiectele respectă cerințele stabilite de lege.
(2) Verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament are dreptul de a verifica
orice proiect de instalații electrice tehnologice sau părți electrice aparținând unor proiecte
complexe, atât a celor racordate/ aparținând SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate, de a
semna și ștampila documentele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația supusă
verificării este corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor prevăzute în legislația și
reglementările aplicabile.
(3) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condițiile
prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a
participat.
Art. 11. (1) Adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice
tehnologice eliberată în baza procedurii menționate la art. 18, conferă titularului acesteia
următoarele competențe:
a) analizează condițiile de amplasament și de exploatare a lucrărilor de instalații electrice
tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice și tehnologice ale acestor instalații și ale
capacităților energetice din care acestea fac parte.
b) analizează starea lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice, în perioada
normată de funcționare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate,
c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj a instalațiilor
electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuție și exploatare,
d) analizează prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de
instalații electrice tehnologice și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.
(2) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate
solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită
evaluarea corectă a bunei funcționări a instalațiilor tehnologice analizate.
(3) Expertul tehnic autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice elaborează raportul de
expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea
tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau
administratorii lucrărilor de instalații electrice și, după caz, de către investitor.
8
(4) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice
tehnologice semnalează situațiile în care, în urma intervenției sale, se impune verificarea
proiectului și sub aspectul altor cerințe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de
calitate întocmit.
(5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalații electrice tehnologice este o activitate
complexă care se efectuează de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari autorizați în
domeniul instalațiilor electrice tehnologice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuții
de control al statului în domeniul lucrărilor de instalații electrice prevede acest lucru sau când o
situație deosebită o impune pentru:
a) rezolvarea unor situații care intervin la lucrările existente:

 • în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau
  activităților tehnologice;
 • în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj
  pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerințelor conform legii;
  b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări
  de montaj.
  (6) Dacă expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice
  tehnologice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru
  prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omenești sau pagube materiale, le va
  aduce la cunoștință, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalații electrice și,
  după caz, investitorului, care sunt obligați sa le pună în aplicare.

Informatiile sunt preluate din sursa aceasta.

One thought on “Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *